Mysteriet om ålegræsset er løst

Ålegræsset reagerer positivt på den nedsatte kvælstofbelastning. Det siges både i Landbrugets Ålegræsrapport (bilag 2. side 14) og af DMU (bilag 3. side 2). Øresund er den positive undtagelse, og forklaringen er givet i rapporten Human Impacts, Ecosystem Engineering and Sediment Dynamics (1), som i store træk siger at overfiskeri og mekanisk ødelæggelse af havbunden og økosystemet er årsagen til at ålegræsset i de fleste områder i Danmark ikke har reageret positivt på den nedsatte kvælstofudledning. Øresund er helt fri for de bundødelæggende trawl og muslingefiskeri og økosystemet kan derfor reagere positivt på den mindre udledning af næringssalte.

Nedenstående tal er taget fra Landbrugets Ålegræsrapport (bilag 2), og viser at ålegræssets dybdeudbredelse reagerer positivt i Øresund og helt modsat i Limfjorden, hvor dybdeudbredelsen falder. Det falder helt sammen med konklusionen i Human Impacts, Ecosystem Engineering and Sediment Dynamics (bilag 1), når man sætter tallene i forhold til muslingefiskeriet.

Muslingefiskeri skader ålegræsset 

Muslingefiskeriet ødelægger også direkte ålegræssets muligheder for at brede sig ved at skrabe bunden på områder på lavt vand, og det tager ifølge Aqua DTU 20+ år (bilag 6) før ålegræsset igen vil gro på de skrabede områder, og Aqua DTU’s nyudviklede skånsomme skraber giver højst et lidt mindre plus i de 20+ år. Hvis Danmark f.eks. vil have ålegræs ned til 5 meter i Limfjorden i år 2027, så skal alt muslingefiskeri på dybder lavere end 5 meter ophøre senest i 2007. Allerede nu er det 4 år for sent.

Naturen tager ikke fejl. Ålegræsset fortæller os, at der er noget helt galt med økosystemet i vores fjorde og farvande, hvor økosystemet til stadighed bliver holdt ned nede af det økosystem-ødelæggende trawl- og muslingefiskeri på det samme eller endnu lavere niveau som i 1980’erne og 90’erne. Øresund er den trawl- og muslingefiskeri-fri undtagelse.

Alle er enige om at masser af ålegræs er en god ting, da den binder store mængder næringsstoffer og skaber gode betingelser for fiskeyngel og andet natur. Desuden kan et sundt økosystem med masser af ålegræs måske betyde, at landmændene får lov til at udlede mere kvælstof og fosfor end de ellers ville kunne. 
En afskaffelse af ålegræsset som indikator vil måske også betyde, at muslingefiskeriet får lov til at skrabe på endnu lavere vand, hvilket betyder endnu ringere forhold for økosystemet i vores fjorde, og på sigt endnu skrappere krav til landbrugets udledninger af næringsstoffer.

Sverige mener, at overfiskeri og bundødelæggende trawl- og muslingefiskeri giver øget negativ effekt af udledninger af næringsstoffer (bilag 4), og der er stærke kræfter i gang i EU for at ændre tankegangen i fiskeriet. F.eks. udtalte EU kommissær Maria Damanaki d. 17-03-2011 (bilag 5): “We also have to switch to a sustainable exploitation of our seas and to an ecosystem-based approach to fishing.”

Links til bilag.

  1. Major Changes in the Ecology of the Wadden Sea: Human Impacts, Ecosystem Engineering and Sediment Dynamics:  http://www.springerlink.com/content/xw5pl2416626u850/fulltext.html
  2. Analyse af ålegræsværktøjets anvendelighed til fastsættelse af miljømålsætning for kystvande og kvælstof-reduktionskrav. http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/lf/Aktuelt/Publikationer/Landbrug/NYAalegraesVaerktoj-LF.ashx
  3. Ålegræsværktøjets forudsætninger og usikkerheder (Jacob Carstensen):  (http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2011_resume_N8-1_Jacob_Carstensen.pdf?List=%7B872da5b4-2926-40fc-902f-96416f83b885%7D&download=true
  4. Överfiske kan förvärra övergödning:  http://www.havsmiljoinstitutet.se/Aktuellt/Nyheter/nyheterdetalj//overfiske-kan-forvarra-overgodning.cid962100
  5. Meeting on Common Fisheries Policy at the EC Representation Berlin, 17 March 2011: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/191&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  6. Aqua DTU rapporter: http://www.aqua.dtu.dk/Publikationer/Forskningsrapporter.aspx
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Mysteriet om ålegræsset er løst
Mysteriet om ålegræsset er løst. Muslingefiskeriet forhindrer ålegræsset i at brede sig og ødelægger økosystemet til skade for vandmiljø og landbruget