Muslingefiskeri og havmiljø - Holland viser vejen

8. nov. 2012: Svar fra Miljøminister Ida Auken
22. jan. 2013: Svar fra Fødevareminister Mette Gjerskov

Ida Auken viser vejen - Forslag til et bedre havmiljø

På konferencen d. 28-09-2012 om de kommende vandplaner opfordrede Miljøminister Ida Auken alle til at komme med konstruktive forslag til et bedre havmiljø. 
Her er et forslag om at følge Hollands eksempel - et forslag, som både forbedrer havmiljøet og som sikrer en fremtid for skaldyrsindustrien.  

Holland stopper muslingesfiskeri med skrabende redskaber

I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri

Holland 2009 - Fødevareministeren, muslingeindustrien og en række NGO'er underskrev en aftale om stoppe fiskeri af vilde blåmuslinger senest år 2020.
Planen hedder Natuurlijk Voorwaarts

Målet er at få renere vand, sikre fødekæderne for fugle og fisk, reetablering af biogene muslingerev og ålegræsbede, stabilisere havbunden, sikring mod klimaforandringer og i det hele taget sikre en bæredygtig sammenhæng mellem natur og meneskelige aktiviteter

Her i 2012 er fiskeri af vilde muslinger ophørt i 40% af områderne, naturen er i bedring som følge af dette stop, og muslingeindustrien klarer sig fint.

Links til Aftalen:      

Aftalen (Engelsk udgave): Plan of Execution for the Covenant Transition Mussel Sector and Nature Recovery Wadden Sea
Den originale aftale på hollandsk: Natuurlijk Voorwaarts og Bijlagen 1
Nyhedsmeddelelse fra vadehavs sekretariatet:  Newsmail - Wadden Sea Secretariat
Projekt og forløb kan bl.a. ses her: Programma naar een Rijke Waddenzee

En mulig dansk løsning.

Udfordringen: Forskerne i DK er uenige om muslingefiskeriets miljøpåvirkning

Konferencen d. 28-09-2012 om de kommende vandplaner viste tydeligt, at eksperterne er rygende uenige om muslingefskeriets påvirkning af havmiljøet. På den ene side står muslingebiologerne fra DTU-Aqua (på konferencen talte Seniorrådgiver Per Dolmer), som mener, at et fortsat muslingeskrab vil hjælpe havmiljøet. På den anden side udtalte foredragsholderne fra DCE (Professor Stig Markager og Projektchef Jesper H. Andersen), at muslingefiskeri med bundskrabende redskaber er ødelæggende for både ålegræs, havmiljø og biodiversitet.

Selvom hovedparten af danske forskere mener, at muslingeskrab er skadeligt for havmiljøet, er det tilsyneladende kun DTA-Aqua's synspunkter, som kommer myndighederne i hænde. Det ses tydeligt i de nye faglige notater fra DCE til udkastet om havstrategi-direktivet. Her har DCE brugt muslingebiologerne fra Aqua-DTU til at skrive afsnittene om muslingefiskeriets påvirkning af havmiljøet, og der er ikke et ord om uenigheden blandt danske havbiologer og ikke et ord om Hollands positive erfaringer med udfasningen af fiskeriet på vilde blåmuslinger.

Eksempel fra DCE' havstrateginotater:
Foreløbig karakterisering af fysiske skader forårsaget af råstofindvinding og bundtrawling i de danske farvande. Andersen, J.H., J.W. Hansen, C.D. Pommer og P. Dolmer. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 29 pp.

Løsningen: Samarbejde mellem danske eksperter og Hollandske erfaringer

På baggrund af Hollands erfaringer, DTU-Aqua's ekspertise på skaldyrsområdet, og DCE's og Syddansk Universitets ekspertise i ålegræs og havmiljø, kan der laves en dansk plan til afvikling af  skrab på vilde danske muslinger. Ved at basere det på Hollands erfaringer, kan det gøres på kortere tid end i Holland, og måske allerede inden år 2020 - til stor gavn for muslingeindustrien og ikke mindst et bedre havmiljø, hvor ålegræssets udbredelse og havbundens biodiversitet og fiskerigdom ikke længere holdes nede af bundskrabende fiskeredskaber.


Links til underskriverne af den hollandske aftale:

Hollands fødevareminister: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
Natuur & Milieu (Natur og miljø): http://www2.natuurenmilieu.nl/home/
Waddenvereniging (Vadehavsforeningen): http://www.waddenvereniging.nl/
Vogelbescherming Nederland (Birdlife Holland): http://www.vogelbescherming.nl/
WAD: (Bevarelse af Natur i Vadehavet): http://www.linkedin.com/company/wad-foundation
Muslingeindustrien: P.O. Mosselcultuurr: http://www.pvis.nl/organisatie/wie_zijn_wij/visserijcentrum/po_mosselcultuur/

Videnskabelige links:

Major Changes in the Ecology of the Wadden Sea: Human Impacts, Ecosystem Engineering and Sediment Dynamics

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Havmiljøet forbedres ved udfasning af muslingefiskeri
Hollands udfasning af muslingeskrab giver rent vand, mere ålegræs, større biodiversitet, klimasikring, flere fisk og fugle, og sikrer muslingeindustrien