Isefjorden har det skidt

Isefjorden og vandplanerne

2011 var et katastrofalt år for ålegræsset i Inderbredningen

Update 20-12-2012: De nu forkastede vandplaner havde kun ålegræstallene til og med år 2010. 2011-tallene ser meget værre ud (1. DCE no. 34). Det bliver dyrt for kommuner og borgere ved Isefjorden Inderbredning.

Ålegræs og sigtdybde i Isefjordens inderbredning 1988-2011

Muslingefiskeri med skrabemetoden ødelægger ålegræsset

Isefjorden har det skidt, og der er ikke udsigt til at målet for Vandplan 3 nås i 2015. De seneste forskningsresultater tyder på, at muslingefiskeri i dag er den største forhindring til at opnå en gunstig tilstand for Isefjorden.. Det er foreslået af flere kommuner at stoppe muslingeskrabet som et middel til at nå målet for den nye vandplan, men forslaget er af én eller anden grund ikke med i den endelige plan. De udgifter, som borgere og kommuner i fremtiden bliver pålagt, er langt, langt større end det, som muslingefiskeriet indbringer. Uden et stop for muslingeskrabet, bliver det nok umuligt at få Isefjorden på ret køl igen.

Vejen til et bedre vandmiljø i fjorden.

Regler, paragraffer og direktiver skal jo følges. Som noget er det første har jeg bl.a. bedt 2 ministerier om at stoppe muslingeskrabet i Isefjorden med henvisning til, at det ikke er tilladt at ødelægge marsvins føde- og rasteområder (habitatdirektivet - Bilag 4-art). Det er videnskabeligt bevist, at Fødemangel pga. overfiskeri og habitatødelæggelse fører til sult og sygdomme hos marsvin (MacLeod et al. 2007).

Et totalt stop for muslingefiskeri i Isefjorden er et nødvendigt første skridt på vejen til en renere fjord fyldt med liv til glæde for alle. Langtidseffekterne af det hidtidige muslingefiskeri er omfattende og til dels irreversible, og det vil tage mange år før dette mål kan opfyldes. Endnu mindre kvælstof fra landmænd kan ikke gøre det alene. Miljøministeriets side med Flere sten giver mere ilt giver en mulig løsning for hurtige at få Isefjord/Roskilde fjord tilbage til en gunstig tilstand.

Links:

1. DCE no. 34. Hansen, J.W. (red.) 2012: Marine områder 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 154 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 34: http://www.dmu.dk/Pub/SR34.pdf

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Isefjorden har det skidt og muslingeskrab er den store synder
Vandplanen for Isefjorden kan nås allerede i 2015. Det er meget billigt i forhold til omkostningerne for kommende vandplaner.