Ophvirvling af bundmateriale pga. muslingeskrab

Muslingefiskeri med skrabemetoden forårsager, at store mængder af bundmatiriale og bundslam hvirvles op i vandet, som derved bliver mere uklart, hvorved ålegræs og andre havbundsplanter skygges ihjel.

Direkte effekter:

Ophvirvling af materiale ved bunden: ca. 99 % af direkte effekt (2).

Skylning af skraberen i overfladen: ca. 0,3 %  af direkte effekt (2).

Skylning af muslingerne i land eller på båd: ca. 0,7 %  af direkte effekt (2).

Inddirekte effekter:

Bunden løsnes, så mere materiale hvirvles op fra bunden ved bølgepåvirkninger og strøm.

Muslinger, ålegræs og bundplanter fjernes,  så mere materiale hvirvles op fra bunden ved bølgepåvirkninger og strøm.

Ålegræs har svært ved at spire på en skrabet havbund.

De inddirekte påvirkninger er værst, når det sker på lavt vand - her er bølgepåvirkningerne af bunden allerstørst.

Fakta om ophvirvlingen

For hvert tons skrabede muslinger bliver op til 100 tons fjordslam hvirvlet op i vandet (2).

Store områder nedstrøms for skrabestedet dækkes af det ophvirvlede mudder (4).

Det ophvirvlede bundslam indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor og organisk materiale), som giver anledledning til mere algevækst, som igen er hovedansvarlig for iltsvindsproblemerne. Uden muslingeskrab var de forsvundet ned i havbunden.

Bundslammet inholder også giftige stoffer som dioxin og tungmetaller, som ved ophvirvlingen igen bliver tilgængelige for ophobning i fødekæderne. Uden muslingeskrab var de forsvundet ned i havbunden.

 

Referencer:

1 – Miljøministeriet - Ålegræsværktøjet i vandplanerne, Arbejdspapir fra Miljøministeriets og Fødevareministeriets arbejdsgruppe om ålegræsværktøjet, Maj 2011:
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/295F4453-901F-4822-B864-BBD59F53B6AF/125398/aalegraes_Arbejdspapir_omaalegraesvaerktoej.pdf
a:

2 – Arbejdsrapport fra miljøstyrelsen nr. 27, 1990 – Rapport om rensning og sortering af muslinger ombord på kuttere.
Web:  http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1990/87-7944-056-8/pdf/87-7944-056-8.pdf
a: Side X:

3 - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2004. Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport I. Sammendrag og anbefalinger. Web: http://www.fvm.dk/Files/Filer/Fiskeri/Akvakultur/Bilagsapport_Muslingeudvalget_PDF.pdf

4 - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2004. Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag.
Web: http://naturerhverv.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFiler%2fFiskeri%2fAkvakultur%2fBilagsapport_Muslingeudvalget_PDF.pdf


 

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Ophvirvling / resupension af bundmateriale pga. muslingeskrab
Ålegræs og andre vandplanter skygges ihjel pga. muslingeskrab, som hvirvler store mængder af bundmateriale og bundslam op i vandet.