Danmarks havstrategi - Det ser skidt ud med havmiljøet

Fiskeriet - især bundtrawl - er den helt store skurk

Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden. Citat fra Socioøkonomisk analyse om Danmarks havstrategi. Den endelige havstrategi blev sendt til EU d. 16-10-2012.

Tak til DCE for at offentliggøre de faglige baggrundsnotater

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet - har offentliggjort de notater, som skulle være (en del af) det faglige grundlag for udkastet til Havstrategien. Det er glædeligt, og super vigtigt, at de er frit tilgængelige, og det burde faktisk være et krav at myndighederne offentliggører baggrundsnotaterne for deres mange høringer. Normalt skal man bede ministeriet om aktindsigt for at se disse notater.

Nogle af notaterne bagatelliserer - eller undlader helt at nævne - fiskeriet skadelige påvirkninger på en lang række områder, og jeg har derfor sendt et høringssvar til miljøministeriet.
Se web-udgaven her: Høringssvar til Danmarks havstrategi 2012
På konferencen om de næste vandplaner (d. 28-09-2012) kom profesorer og havbiologer fra DCE med udtalelser om fiskeri og muslingeskrab, som var langt mere kritiske end de synspunkter, som kommer til udtryk i notaterne.

Visse af DCE's notater er fejlbehæftede

Der står f.eks. at biogene rev (naturtype 1170) kun findes på dybt vand i notatet Karakterisering af fremherskende og særlige habitattyper i havbund og vandsøjle i de danske farvande - side 3.
Definitionen på biogene rev er helt klar fra EU's side: Biogene rev går fra strandbredden og langt ud på det dybe vand: 1170 Reefs: sublittoral and littoral zone - side 11.

Hvis DCE's notat ikke bliver korrigeret, kan det betyde, at denne fejlagtige definition kommer til at gælde i Danmark de næste mange år. Det betyder, at de for havmiljøet vigtige algebekæmpere - blåmuslingerne - ikke bliver beskyttet, og sansynligvis fortsat bliver skrabet i stor stil til skade for havmiljø, biodiversitet, fiskebestande og ålegræs.

Ny videnskabelig artikel dokumenter omfattende skader på havbunden og ophvirvling af bundmateriale.

Ploughing the deep sea floor (1) viser med alt tydelighed, at citatet fra basisanalysen absolut ikke er overdrevet, men snarere noget i underkanten. Ophvirvlingen af havbunden pgs. bundtrawl er heller ikke med i hverken udkastet til basisanalysen eller notaterne fra DCE. Det meget interessante suplerende materiale er gratis, mens selve artiklen desværre koster € 30.

Opdatering 25-10-2012: I den endelige version af basisanalysen er ophvirvlingen af sediment fra bundskrabende fiskeredskaber nævnt på side 74.

1 - Ploughing the deep sea floor
Pere Puig, Miquel Canals,J oan B. Company, Jacobo Martín, David Amblas, Galderic Lastras, Albert Palanques & Antoni M. Calafat
Nature 489,286–289(13 September 2012) doi:10.1038/nature11410. Received 20 January 2012, Accepted 10 July 2012, Published online 05 September 2012
Web: http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7415/full/nature11410.html
Supplementary Information (2.7M): http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7415/extref/nature11410-s1.pdf

Miljøministeriet - Havstrategidirektivet: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Havet/Havmiljoet/Havstrategidirektivet/
Her kan få en masse information om Danmarks havstrategi og bl.a. downloade  analyser og høringssvar.Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Danmarks havstrategi - Det ser skidt ud med havmiljøet
Fiskeriet er den store skurk. Det står sort på hvidt. Det triste er bare, at basisanalysen nedtoner de store skader, som fiskeriet forårsager.